commerce à louer 100 m2 METZ - 57

Ref : 21699
14 500 € /an
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_D9F1CC65-758D-4A64-8594-DC8D9EF36BA9.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_E2F04EB1-3762-49F1-BB44-77FEC4D174A0.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_9E9F8F55-4437-4A50-80A1-18D6B4E76B97.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_6A6023E0-C220-493C-B74C-C546A9777D18.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_D68A206B-FCBB-4921-9DD3-638D558474E9.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_ADD0F24C-FC87-427C-BCD8-393A0E0D3D3C.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_5D800214-1124-491F-8059-8FED78412D52.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_956A8269-737E-41E1-B3B9-CA6AB7783D4C.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_0E428A11-E479-4AB4-8EED-873A90389DA0.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_F14B3312-9194-4EB9-81F0-027248114DAB.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_2E103512-B015-4ED7-ACA9-4C7C898743C6.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_6285B3FC-216D-44A2-B155-6BCEEC3DF980.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_83751BF0-9A94-4EB0-B5AD-468A338942B2.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_28B53BD0-DC54-4426-B847-F043DB9B42BB.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_052CC414-4F66-49A7-A55F-5F203E3AF42C.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_5_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', u'v5icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_10_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', u'big': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_1_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', u'list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_6_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_8_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_11_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', u'small': u'202/2356/c21_202_2356_21699_2_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_9_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg', u'icon': u's3/202/2356/c21_202_2356_21699_7_BE62D3F6-8CC2-4942-865A-F7A1C268EB6D.jpg'}]
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
commerce à louer - 100.0 m2 - METZ - 57 - LORRAINE - Century 21 Côté Est Immobilier
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

Local commercial proche Cathédrale de Metz :

Au pied de la Cathédrale Saint Etienne, bénéficiez de 4 mètres de vitre et d'une cellule bien agencée qui se compose d'une surface commerciale de 50 m² environ avec 50 m² de réserve et d'annexe. Le bail prévoit la possibilité d'y installer toute activité sauf métier de bouche nécessitant une extraction.

Installez-vous et profitez d'un passage récurant de touristes attirés par la proximité immédiate de monuments emblématiques ou encore d'une clientèle plus locale habituée à faire ces achats dans cette rue historiquement commerçante du centre-ville de Metz.
C21 côté est pour l'entreprise et commerce est a votre disposition du lundi au samedi
Votre référence 21699 est visible chez CENTURY 21 COTE EST IMMOBILIER au 03 87 17 20 15.
Commerce et entreprise et Achat- vente- location et gestion d'appartements et de maisons.

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 100 m2

Équipements

Général

 • façade : 4.0

À savoir

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: True
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
Non soumis au DPE

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants